Đọc mục lục các bài tuần 6, Tiếng Việt lớp 2

Tuần Chủ điểm

Phân môn

Nội dung

Trang

Trường học

Tập đọc

Mẩu giấy vụn

48

Kế chuyện

Mẩu giấy vụn

49

Chính tả

Tập chép: Mẩu giấy vụn

Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

50

Tập đọc

Ngôi trường mới

50

Luyện từ và câu

Kiểu câu Ai là gì? Khẳng định, phủ định

Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập 

52

Tập viết

Chữ hoa: D

53

Tập đọc

Mua kính

53

Chính tả

Nghe viết: Ngôi trường mới

Phân biệt ai/ay, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

54

Tập làm văn

Khẳng định, phủ định

Luyện tập về mục lục sách

54

Tiếng Việt lớp 2 - Tập 1

Viết bình luận