Hồ Chủ tịch kêu gọi: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết / Thành công, thành công, đại thành công". Em hiểu như thế nào về lời dạy của Bác

I. MỞ BÀI:

Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc, là người tổ chức khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày nay Bác đã đi xa, nhưng âm vang của lời kêu gọi ấy cứ mãi nhắc nhở mọi người:

“Đoàn kết, đoàn liết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”

Đoàn kết, đoàn liết, đại đoàn kết

II. THÂN BÀI:

1. Giải thích:

- Nêu tập hợp được tinh thần đoàn kết ngày càng nhiều thì nó trở thành một khối vững mạnh không gì lay chuyến được. Và nếu từ thành công này nối tiếp thành công khác thì sẽ dẫn tới một sự thành cồng vĩ đại. Bác đã nhắc nhở chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết.

- Tại sao Bác có thể khẳng định được sự thành công to lớn của sức mạnh đoàn kết?

- Bởi đoàn kết sẽ hợp thành một khối thống nhất. Mọi tầng lớp, mọi thành phần xã hội, mọi người, mọi vùng, mọi nơi, muôn người như một đồng tâm hiệp sức tạo thành sức mạnh tống hợp to lớn đế xây dựng và chiến đâu.

- Trong cuộc sống cũng như trong đấu tranh giữ nước, chính tinh thần đoàn kết đã tạo nên những kì tích vẻ vang, tạo nên tình tương thân tương ái, gắn bó đồng bào, đồng loại lại với nhau. Chính nhờ vậy mà dân tộc ta luôn chiến thắng ké thù. Đây là một chân lí đúng đắn, truyền thống muôn đời của dân tộc ta. (Dẫn chứng trong cuộc sống chiến đấu và lao động).

2. Chúng ta cần thực hiện lời dạy ấy như thế nào?

- Luôn nhớ lời Bác dạy, lấy đó làm phương châm trong cuộc sống. Dầu ở đâu, làm bất cứ việc gì ta cũng đừng quên: Đoàn kết sẽ thành công.

- Bài học này cần được đề cao vấ thực hiện hằng ngày, ngay từ nhỏ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường cũng như ngoài xã hội.

Thành công, thành công, đại thành công

III. KỄT BÀI:

Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, khẩu hiệu đoàn kết của Bác luôn được mọi người hưởng ứng tích cực. Nơi đâu có đoàn kết, nơi đó có thành công.

Viết bình luận