Lập danh sách nhóm bạn trong từng tổ

Đề 1: Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 1.

Bài làm

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Lê Minh Thúy

Nữ

25 - 11 - 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

2

Nguyễn Việt Dùng

Nam

17 - 2 - 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

3

Phạm Khánh Hưng

Nam

2 - 8 - 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

4

Nguyễn Anh Thư

Nữ

9 - 7- 2002

Xóm Trại, làng Phú Đông, An Sơn, Nam Sách

5

Nguyễn Hoàng An

Nam

30 - 4- 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

6

Lê Thị Vân Anh

Nữ

26 - 8 - 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

7

Phạm Quang Anh

Nam

14 - 11 - 2002

Xóm Tây, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

8

Nguyễn Văn Chinh

Nam

01 - 12 - 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

Đề 2: Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 2.

Lập danh sách nhóm bạn trong từng tổ

Bài làm

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Bùi Văn Chính

Nam

25 - 6 - 2002

Xóm Trại, làng Phú Đông, An Sơn, Nam Sách

2

Đỗ Thị Hoa

Nữ

23 - 10 - 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

3

Nguyền Thu Nga

Nữ

25 - 8 - 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

4

Kiều Hồng Trang

Nữ

29 - 9 - 2002

Xóm Trại, làng Phú Đông, An Sơn, Nam Sách

5

Triệu Văn Sơn

Nam

02 - 1 - 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

6

An Ngọc Tuấn

Nam

07 - 9 - 2002

Xóm Tây, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

7

Đồ Thị Sen

Nữ

10 - 7 - 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

8

Trần Văn Thiên

Nam

24 - 12 - 2002

Xóm Trại, làng Phú Đông, An Sơn, Nam Sách

Đề 3: Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 3.

Bài làm

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Nguyễn Thu Hiên

Nữ

20 - 10 - 2002

Xóm Động, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

2

Cao Thị Hiền

Nữ

27 - 2 - 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

3

Đỗ Lê Hoàn

Nam

26 - 1 - 2002

Xóm Tây, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

4

Trịnh Quốc Quân

Nam

17 - 3 - 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

5

Nguyễn Văn Xuân

Nam

09 - 10 - 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

6

Đào Thị Thúy

Nữ

18 - 9 - 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

7

Trần Thu Yến

Nữ

23 - 10 - 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

8

Nguyễn Hiền Lương

Nữ

19 - 1 - 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

Đề 4: Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 4.

Lập danh sách nhóm bạn trong tổ 4

Bài làm

STT

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

Quách Thị Thu Sương

Nữ

20 - 7- 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

2

Lê Quyết Thắng

Nam

02 - 1- 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

3

Trần Văn Chung

Nam

14 - 8- 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

4

Đỗ Ngọc Dũng

Nam

05 - 7- 2002

Xóm Tây, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

5

Mai Thị Dung

Nữ

08 - 4- 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

6

Lê Thúy Hà

Nữ

04 - 11- 2002

Xóm Chùa, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

7

Bùi Kim Chi

Nữ

01 - 12- 2002

Xóm Đông, làng Cõi, An Sơn, Nam Sách

8

Lê Mạnh Sa

Nam

22 - 9- 2002

Xóm Mới, làng An Giới, An Sơn, Nam Sách

Viết bình luận