Nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai cho rằng: Nhìn chung văn học Việt Nam phong phú đa dạng; nhưng nếu cần xác định một chủ lưu một dòng chính quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình đối với ý kiến trên

1. Tìm hiểu đề

- Thể loại: Nghị luận.

- Các thao tác: Giải thích, chứng minh, bình luận về một ý kiến về văn học.

2. Nội dung

a. Giải thích ý kiến

b. Bình luận, chứng minh về ý nghĩa câu nói

- Khẳng định ý kiến.

+ Đây là một ý kiến hoàn toàn đúng.

+ Văn học yêu nước là chủ lưu xuyên suốt lịch sử Văn học Việt Nam: Văn học trung đại;

Văn học cận - hiện đại.

- Do hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử Việt Nam thường xuyên phải chiến đấu chống ngoại xâm để bảo vệ đất nước.

văn học Việt Nam phong phú đa dạng

- Cuộc sống Việt Nam phong phú, đa dạng, thơ văn Việt Nam đã phản ánh cuộc sống phong phú đa dạng đó.

- Để tồn tại bên cạnh các thế lực quân sự hùng mạnh, nhiều tham vọng như: Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh... dân tộc Việt Nam phải luôn chú tâm phòng bị và chiến đấu kiên cường để giữ vững nền độc lập của mình.

- Sau cùng dân tộc Việt Nam lại phải liên tục chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ... Do điều kiện đặc biệt ấy chù lưu của văn học Việt Nam là văn học yêu nước. Đặc điểm đó xuyên suốt từ xưa đến nay (“Quán thông kim cớ”).

- Cần chọn những dẫn chứng tiêu biểu trong văn học để chứng minh điều đó:

+ Nam quốc san hà, Bình Ngô đại cáo.

+ Tuyên ngôn Độc lập. thơ của Tố Hữu, Chính Hữu, Quang Dũng, Chế Lan Viên,... 

3 Đánh giá và khẳng định vấn đề

- Trên thế giới mỗi dân tộc có sổ phận riêng, hoàn cảnh riêng. Là người Việt Nam ta cần nhớ đến hoàn cảnh của đất nước và đặc điểm văn học của dân tộc mình. Đó cũng là nhớ đến công lao, tâm huyết của cha ông trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước.

- Giúp người đọc hiểu hoàn cảnh lịch sừ và đặc điểm văn học dân tộc. Giữ gìn, yêu mến, học tập những tác phẩm văn học có nội dung yêu nước của mọi thời đại.

- Ý kiến của GS. Đặng Thai Mai giúp chúng ta khắc sâu những điều đó.

Viết bình luận