Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6, Tiếng Việt lớp 2

- Cách 1:

"Mẩu giấy vụn". Trang 48

"Ngôi trường mới". Trang 50

"Mua kính". Trang 53

- Cách 2:

Tuần

Chủ điểm

Phân môn

Bài

Trang

6

Trường học

Tập đọc

Mẩu giấy vụn

Ngôi trường mới

Mua kính

48

50

53

Mẩu giấy vụn

Viết bình luận