Bài đọc tham khảo: Trí và nhân

Thầy Tử Lộ yết kiến đức Khổng Tử.

Đức Khổng Tử hỏi: “Thế nào là người trí? Thế nào là người nhân?”.

Thầy Tử Lộ thưa: 

- Người trí là người làm thế nào để cho người ta biết mình; người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình.

Đức Khổng Tử bảo:

- Nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn.

Thầy Tử Lộ ra, thầy Tử Cống vào, đức Khổng Tử lại hỏi người trí, người nhân là thế nào?

Bài đọc tham khảo Trí và Nhân

Thầy Tử Công thưa:

- Người trí là người biết người, người nhân là người yêu người.

Đức Khổng Tử bảo:

- Nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học vấn.

Thầy Tử Cống ra, thầy Nhan Hồi vào, đức Khổng Tử lại đem trí nhân ra hỏi. Thầy Nhan Hồi thưa:

- Người trí là người tự biết mình, người nhân là người tự yêu mình.

Đức Khổng Tử bảo:

- Nhà ngươi nói như vậy đáng gọi là bậc sĩ quân tử.

Viết bình luận