Anh (chị) hãy nêu những hiểu biết của mình về hoàn cảnh ra đời “Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh

hoàn cảnh ra đời “Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Ngày 19-8-1945, chính quyền ở thủ đô về tay nhân dân. Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng ở Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản “Tuyên ngôn độc lập”. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn đồng bào. “Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn: tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta và mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do cúa dân tộc. “Tuyên ngôn độc lập” là một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, đầy sức thuyết phục.

Viết bình luận