Em nhận thức như thế nào về đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

HƯỚNG DẪN

* Giới thiệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Đạo đức Hồ Chí Minh là những nét đẹp về đạo đức cách mạng và đạo đức tiêu biểu trong lối sống của con người Việt Nam.

- Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh là ý tưởng cách mạng, sự hi sinh cá nhân vì sự nghiệp cách mạng, ý chí chiến đấu với kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để đi đến đích cuối cùng.

phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Về đạo đức tiêu biểu trong lối sống của con người Việt Nam bao gồm: nhân ái, bao dung, giản dị, tiết kiệm... (Được biểu hiện qua những việc làm cụ thể, câu chuyện cảm động mà đông đảo mọi người đã biết).

* Phân tích, đánh giá:

- Cội nguồn của những nét đẹp đó là truyền thống gia đình, quê hương cộng với sự thông minh, tài năng, lí tưởng sống và trên hết là tình yêu đất nước, lòng yêu thương con người tha thiết.

- Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh tiêu biểu, sáng ngời, mọi người dân Việt Nam và bạn bè thế giới phải khâm phục.

- Đạo đức trong lốì sống làm cho mọi người thấy kính yêu và gần gũi Bác.

* Định hướng hành động:

- Đây là một phong trào tốt, hữu ích, mọi người cần phải hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả bằng những việc làm cụ thể.

- Cần làm tốt hơn nữa công tác vận động tuyên truyền, giáo dục để phong trào thực sự phát huy được tác dụng của nó.

Viết bình luận