Từ bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh (chị) có suy nghĩ gì về độc lập, tự do trong thời đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân

1.Mở bài

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

- Giới thiệu vấn đề nghị luận.

+ Từ bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suy nghĩ về độc lập - tự do trong thời đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân.

2. Thân bài

a. Khái quát những nội dung chính của bản Tuyên ngôn

Các luận điểm chính của bản Tuyên ngôn.

- Hoàn cảnh lịch sử: Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp lăm le trở lại Việt Nam.

- Các luận điểm chính của bản Tuyên ngôn:

+ Nêu nguyên tắc về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

+ Tố cáo tội ác thực dân trong tám mươi năm qua, phủ nhận quyền của Pháp đối với Việt Nam.

+ Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập.

Từ bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh  suy nghĩ gì về độc lập, tự do trong thòi đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân

b. Suy nghĩ về độc tập tự do trong thời đại ngày nay

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, độc lập tự do có ý nghĩa khác nhau:

- Thời đại ngày nay xu thế hội nhập, toàn cầu hóa (Xu thế không thể đảo ngược).

- Độc lập tự do thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau:

+ Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới hải đảo.

+ Độc lập về kinh tế, không phụ thuộc vào các nước khác trên tinh thần hợp tác.

+ Về văn hóa: chúng ta "Hòa nhập” nhưng không “Hòa tan”, khẳng định vị thế, bản sắc văn hóa dân tộc trên trường quốc tế.

3. Kết bài

- Bàn bạc mở rộng vấn đề.

+ Với mỗi cá nhân: suy nghĩ, hành động luôn trên tinh thần của công dân nước Việt Nam độc lập tự hào dân tộc.

+ Trong đời sống cá nhân, độc lập tự do có ý nghĩa hết sức lớn lao khi ta thực sự sống là chính mình.

Viết bình luận