Văn Mẫu Lớp 8

Những bài văn mẫu Lớp 8 hay nhất, tổng hợp những bài văn hay Lớp 8

Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi nghề

Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi nghề

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009 THÔNG BÁO Về thời gian thi nghề đối với học sinh lớp 9 Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Anh